e office สพป พช 1

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

สพป.ขอนแก่น เขต 5 คู่มือการใช้งาน E-office - ตอนที่ 1- Intro

สพป.ขอนแก่น เขต 5 คู่มือการใช้งาน E-office - ตอนที่ 1- Intro - คู่มือการฝึกอบรม E-Office สพฐ. โดย น.ส.กมลรัศม์ พลบุรี ตำแหน่ง นักประชาสัมพัน...


สพป.ขอนแก่น เขต 5 คู่มือการใช้งาน E-office - ตอนที่ 1- Intro

สพป.ขอนแก่น เขต 5 คู่มือการใช้งาน E-office - ตอนที่ 1- Intro - คู่มือการฝึกอบรม E-Office สพฐ. โดย น.ส.กมลรัศม์ พลบุรี ตำแหน่ง นักประชาสัมพัน...


สพป.ขอนแก่น เขต 5 คู่มือการใช้งาน E-office - ตอนที่ 7- การออกเลขหนังสือส่ง

สพป.ขอนแก่น เขต 5 คู่มือการใช้งาน E-office - ตอนที่ 7- การออกเลขหนังสือส่ง - คู่มือการฝึกอบรม E-Office สพฐ. โดย น.ส.กมลรัศม์ พลบุรี ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพ...


สพป.ขอนแก่น 5 คู่มือการใช้งาน E-Office ตอนที่ 4- การเสนอเพื่อทราบ การค้นหา

สพป.ขอนแก่น 5 คู่มือการใช้งาน E-Office ตอนที่ 4- การเสนอเพื่อทราบ การค้นหา - คู่มือการฝึกอบรม E-Office สพฐ. โดย น.ส.กมลรัศม์ พลบุรี ตำแหน่ง นักประชาสัมพัน...


วิธีใช้ e office สพฐ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1

วิธีใช้ e office สพฐ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1 - อภินันทนาการจากเม่น.


สพป.ขอนแก่น เขต 5 คู่มือการใช้งาน E-office - ตอนที่ 8 - การแนบไฟล์ต่างกัน

สพป.ขอนแก่น เขต 5 คู่มือการใช้งาน E-office - ตอนที่ 8 - การแนบไฟล์ต่างกัน - คู่มือการฝึกอบรม E-Office สพฐ. โดย น.ส.กมลรัศม์ พลบุรี ตำแหน่ง นักประชาสัมพัน...


สพป.ขอนแก่น 5 คู่มือการใช้งาน E-Office ตอนที่ 3-การรับหนังสือ

สพป.ขอนแก่น 5 คู่มือการใช้งาน E-Office ตอนที่ 3-การรับหนังสือ - คู่มือการฝึกอบรม E-Office สพฐ. โดย น.ส.กมลรัศม์ พลบุรี ตำแหน่ง นักประชาสัมพัน...


e office school 5 งานสารบรรณกลาง การส่งหนังสือ

e office school 5 งานสารบรรณกลาง การส่งหนังสือ - การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้หนังสือเล็กทรอนิคส์ (e-office) ระดับโรงเรียน...


สพป.ขอนแก่น เขต 5 คู่มือการใช้งาน E-office - ตอนที่ ุ6 - เสนอหนังสือนำส่ง

สพป.ขอนแก่น เขต 5 คู่มือการใช้งาน E-office - ตอนที่ ุ6 - เสนอหนังสือนำส่ง - คู่มือการฝึกอบรม E-Office สพฐ. โดย น.ส.กมลรัศม์ พลบุรี ตำแหน่ง นักประชาสัมพัน...


สพป.ขอนแก่น เขต 5 คู่มือการใช้งาน E-office - ตอนที่ 5- เลขที่ส่วนราชการ+ทะเบียน

สพป.ขอนแก่น เขต 5 คู่มือการใช้งาน E-office - ตอนที่ 5- เลขที่ส่วนราชการ+ทะเบียน - คู่มือการฝึกอบรม E-Office สพฐ. โดย น.ส.กมลรัศม์ พลบุรี ตำแหน่ง นักประชาสัมพัน...


e office school 1 Admin

e office school 1 Admin - การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทร...


e office school 2 การออก User & Password

e office school 2 การออก User & Password - การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทร...


สพป.ขอนแก่น เขต 5 คู่มือการใช้งาน E-Office ตอนที่ 2 - เข้าระบบ

สพป.ขอนแก่น เขต 5 คู่มือการใช้งาน E-Office ตอนที่ 2 - เข้าระบบ - คู่มือการฝึกอบรม E-Office สพฐ. โดย น.ส.กมลรัศม์ พลบุรี ตำแหน่ง นักประชาสัมพัน...


e office school 4 งานสารบรรณกลาง การรับหนังสือ

e office school 4 งานสารบรรณกลาง การรับหนังสือ - การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้หนังสือเล็กทรอนิคส์ (e-office) ระดับโรงเรียน...


e office school 6 งานสารบรรณกลาง การเสนองาน

e office school 6 งานสารบรรณกลาง การเสนองาน - การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้หนังสือเล็กทรอนิคส์ (e-office) ระดับโรงเรียน...


e-office 2557 งานครุภัณฑ์

e-office 2557 งานครุภัณฑ์ - การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ e-office (งานครุภัณฑ์)...


สพป.ขอนแก่น เขต 5 คู่มือการใช้งาน E-office - ตอนที่ 9 - การรับหนังสือจากภายนอก

สพป.ขอนแก่น เขต 5 คู่มือการใช้งาน E-office - ตอนที่ 9 - การรับหนังสือจากภายนอก - คู่มือการฝึกอบรม E-Office สพฐ. โดย น.ส.กมลรัศม์ พลบุรี ตำแหน่ง นักประชาสัมพัน...


e-office 2557 งานสารบรรณ โรงเรียน

e-office 2557 งานสารบรรณ โรงเรียน - การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ e-office (งานสารบรรณ...


สพป.ขอนแก่น เขต 5 คู่มือการใช้งาน E-Office ตอนที่ 2 - เข้าระบบ

สพป.ขอนแก่น เขต 5 คู่มือการใช้งาน E-Office ตอนที่ 2 - เข้าระบบ - คู่มือการฝึกอบรม E-Office สพฐ. โดย น.ส.กมลรัศม์ พลบุรี ตำแหน่ง นักประชาสัมพัน...


e office school 3 การออกเลขหนังสือราชการ

e office school 3 การออกเลขหนังสือราชการ


More e office สพป พช 1

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด